Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia" ma przyjemność zaprosić

 

na  "Warsztat refleksyjny"

dotyczący efektywności procesu wdrażania

"Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy  i Tczew na lata 2014-2020".

 

Planowany program warsztatu

1.      Przywitanie gości i rozpoczęcie warsztatu

Rusza kurs animatorów świetlic

Ten rok na obszarze LGD  upłynie pod wpływem animacji . Wszystko to dzięki projektowi „Kurs Animacji społecznej 2.0”, którego realizację rozpoczyna Fundacja Pokolenia. Pomysł zrodził się w odpowiedzi na Lokalną Strategię Rozwoju i wynikającej z niej potrzeby ożywienia świetlic wiejskich. Do tak określonego celu chcemy dotrzeć poprzez kompleksowo zaplanowany program rozwojowy dla 16-stu animatorek i animatorów z obszaru objętego LSR.

Posiedzenie Rady Programowej

Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” związane z oceną i wyborem operacji do dofinansowania dla naborów 9/2017, 10/2017, 11/2017 i 12/2017 odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17. 

Powiatowa Gala Wolontariatu

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego ogłasza nabór nominacji osób, grup, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną. Nagrody w aż 6 kategoriach zostaną wręczone podczas IX Powiatowej Gali Wolontariatu 8 grudnia 2017, której gospodarzem jest Gmina Morzeszczyn.

Nowe nabory wniosków!

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” ogłosiła nabory wniosków w ramach następujących zakresów:
- nabór 9/2017 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
- nabór 10/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej
- nabór 11/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej
- nabór 12/2017 - zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej - cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska

Mechanizmy współpracy JST-NGO - bezpłatne spotkania na Pomorzu

W imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Pokolenia zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne, dotyczące finansowych mechanizmów współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i aktywnych grup mieszkańców. Cykl wydarzeń objął swym patronatem Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Ważne! Nowe wzory wniosków od 16 października 2017

Informujemy, iż od 9 września 2017 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana umowy przyznania pomocy - wydanie opinii o możliwość zmiany przez LGD

Informujemy Beneficjentów, którzy podpisali już umowy przyznania pomocy i planują jakąkolwiek zmianę w stosunku do założeń zawartych we wniosku i biznesplanie (zmiana terminu realizacji, złożenia wniosku o płatność, zmiana pozycji w kosztorysie itd.), że powinni złożyć w tej sprawie wniosek o aneks do umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o możliwość zmiany umowy do LGD "Wstęga Kociewia".

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – opublikowana została na stronie MRiRW tutaj (plik „Zaktualizowana Księga..”). Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

Wkład własny NGO ze środków publicznych

9 września 2017 r weszło w życie nowe Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ważny komunikat dla beneficjentów!

Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Pomorskiego, że w przypadku zmian w realizacji operacji, skutkujących podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność) konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej opinii LGD "Wstęga Kociewia" w sprawie zmiany.

Promocja podczas dożynek

Podczas uroczystości dożynkowych Gminy Tczew, które w tym roku odbyły się 9 września br. w Dąbrówce Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia" informowała o możliwościach uzyskania wsparcia zarówno na podejmowanie i rozwijanie działaności gospodarczej, jak i na projekty społeczne.

Kierownik Biura przedstawiał podstawowe informacja o warukach uzyskania pomocy i planowanych terminach najbliższych naborów wniosków. Zainteresowani otrzymywali też bezpłatne egzemplarze Biuletynu LGD.

Kurs „Sprzedaż w organizacji pozarządowej – działalność odpłatna i gospodarcza”

Kurs „Sprzedaż w organizacji pozarządowej – działalność odpłatna i gospodarcza” jest bezpłatnym szkoleniem on-line przeznaczonym przede wszystkim dla tych przedsiębiorczych menedżerów i menedżerek, którzy podejmują ryzyko związane ze sprzedażą produktów lub usług i chcą dowiedzieć się więcej o praktycznych, prawnych i podatkowych aspektach sprzedaży produktów i usług.

Kociewie na Festiwalu Wisły w Toruniu

Przez dwa słoneczne dni (14-15 sierpnia) gościliśmy w Toruniu na Festiwalu Wisły, gdzie przygotowaliśmy wspólnie z Lokalną Grupą Działania "Chata Kociewia" i Lokalną Organizacją Turystyczną KOCIEWIE duże stoisko promocyjne Kociewia. W naszej pracy wspierali nas lokalni przetwórcy i ich produkty: Pasieka Szwałek, Radostowskie Rarytasy, markoweprzetwory.pl oraz sery ze Śliwin. W części stoiska można było zapoznać się z działalnością Grodziska Owidz oraz Muzeum Mitologii Słowiańskiej.

Zaproszenie do udziału w projekcie

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS".

Celem projektu jest wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR – zarówno członków Lokalnych Grup Działania, jak i beneficjentów operacji – w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do realizowanych projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność RLKS.

Ważne dla beneficjentów!

W związku z informacjami przekazywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o błędach w bazie EP (Ewidencja Producentów) w zakresie danych dot. beneficjentów zwracamy uwagę Beneficjentom poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”...

Konsultacje zmian w kryteriach wyboru operacji

W związku z prowadzonymi działaniami monitorującymi wdrażanie LSR oraz uwagami przekazywanymi przez członków Rady Programowej, zespół roboczy składających z pracowników Biura LGD i powołanego przez Zarząd LGD Zespołu Partycypacyjnego opracował projekt zmian kryteriów wyboru operacji. Kryteria służą Radzie LGD do oceny składanych projektów i ulokowaniu na liście do dofinansowania.

Wizyta studyjna za nami

W planach LGD, jako jedno z ważnych działań promocyjnych i edukacyjnych, zapisano wizytę studyjną. Tym razem tematem był inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Taką operację w najbliższym czasie będzie realizować gmina Pelplin. Dlatego wspólnie z tym samorządem jako cel wizyty obrano inkubator w Dwikozach, koło Sandomierza.

Obradowała Pomorska Sieć Leader

1.06.2017 r. w Bytowie odbyło się walne zebranie członków Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader.
Podczas posiedzenia podjęto 3 uchwały w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania, bilansu i rachunku wyników za rok 2016, Udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2016 oraz wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.

Spotkanie robocze z LAG Ammersee

Podczas wyjazdu roboczego do Bawarii w dniach 21-23 maja 2017 r. który odbył się w ramach realizacji projektu na przygotowanie międzynarodowego projektu współpracy "Promowanie lokalnych produktów, usług oraz lokalnej przedsiębiorczości w ramach współpracy" omówiono główne założenia dotyczące projektu współpracy polskich partnerów z partnerem niemieckim.

Konsultacje w sprawie dokumentacji projektów grantowych

LGD "Wstęga Kociewia" zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem środków w ramach projektów grantowych o zgłoszenie zainteresowania udziałem w konsultacjach dotyczących wzoru Wniosku o przyznanie pomocy,  Umowy przyznania pomocy i Wniosku o płatność.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Biurem LGD do dnia 22.03.2017.

tel.56 562 7143

email: lgd@wstega-kociewia.pl

Posiedzenie Rady Programowej

Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” związane z oceną i wyborem operacji do dofinansowania dla naborów 5/2017, 6/2017 i 7/2017 odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 9.30 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, ul. Piaskowa 3. 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” jest wymagany, gdy o wsparcie na realizację operacji ubiega się podmiot gospodarczy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy on zarówno wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na rozwój istniejącej działalności, jak i wnioskodawców zakładających firmę.

Szkolenie dla beneficjentów

W związku z ogłoszonym naborem wniosków LGD "Wstęga Kociewia" organizuje szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej.
Szkolenie odbędzie się w dniu 27 stycznia (piątek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Tczew, ul Lecha 12.

Kolejne nabory wniosków ogłoszone

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” ogłosiła nabory wniosków w ramach następujących zakresów:
- nabór 5/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej;
- nabór 6/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej;
- nabór 7/2017 - tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Więcej informacji w zakładce NABORY.

UWAGA! Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła zaktualizowaną „Instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”.

Kociewie spotkało się w Rulewie

To było pierwsze tego typu wydarzenie na terenie Powiatu Świeckiego. 24 października w rulewskim Pałacu Hanza, na zaproszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE oraz Powiatu Świeckiego spotkały się osoby związane z lokalną i regionalną turystyką, by wspólnie z innymi wyjątkowymi gośćmi podzielić się branżowymi doświadczeniami, wysłuchać prelekcji, podyskutować o problemach.

Informacja i promocja podczas dożynek

Podczas  uroczystośći dożynkowych w miejscowości Subkowy (3.09.2016 - sobota) i Swarożyn, gmina Tczew (11.09.2016 - niedziela) działał punkt informacyjny LGD "Wstęga Kociewia", w którym można było zapoznać się z aktualna ofertą naszego stowarzyszenia, związaną z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego.

Informacja o stoisku LGD była przekazywana przez konferansjerów prowadzacych imprezę.

Kierownik Biura informował osoby zainteresowane przede wszystkim podjęciem lub rozwinięciem działaności gospodarczej o podstawowych warunkach, wyskości i trybie udzielania wsparcia.

Formularze wniosków i inne dokumenty zmienione

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w  ramach poddziałania  "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego ROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała zmian formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i  umów o przyznaniu pomocy.

 

Dokumenty do pobrania

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.
 

Zaproszenie do punktu informacyjnego

Podczas  uroczystośći dożynkowych w miejscowości Subkowy (3.09.2016-sobota) i Swarożyn, gmina Tczew (11.09.2016-niedziela) działać będzie punkt informacyjny LGD "Wstega Kociewia", w którym bedzie mozna zapoznać się z aktualna ofertą naszego partnerstwa, związaną z wdrażanie strategii rozwoju lokalnego.

Zapraszamy przede wszystkim osboby zainteresowane ppzyskanim wsparcia w zakresie podejmowania i rozwijania działaności gospodarczej.

Nietypowa reklama

Dzięki uprzejmości firmy Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych z Kwidzyna, a w szczególności jego Prezesa Józefa Grycmana, nasza organizacja zyskała unikalną okazję do promowania swojej marki.
Od pewnego czasu na pojeździe, który obsługuje gminę Pelplin i Morzeszczyn, pojawiły się barwne tablice z logo i hasłem promocyjnym Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”.

Spotkanie informacyjne w Pelplinie

W związku z rozpoczęciem wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w dn. 16 sierpnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie LGD „Wstęga Kociewia” przeprowadziła spotkanie informacyjne przeznaczone dla pracowników urzędów oraz Urzędu Pracy w Tczewie.
Celem spotkania było przekazanie podstawowych informacji o trybie i zakresie przyznawania pomocy dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na rozwijanie działalności gospodarczej. 

Szkolenie członków organów

29 czerwca 2016 r. w restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się szkolenie dla członków organów stowarzyszenia LGD "Wstęga Kociewia", którego celem było przygotowanie do stosowania nowych procedur wyboru operacji. Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu, Rady Programowej oraz pracownicy Biura LGD.

Nowy Leader rozpoczęty!

10 czerwca br. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie (gmina Gniew) odbyła się Konferencja Promocyjna zorganizowana przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia". Jej celem było zaprezentowanie Strategii Rozwoju lokalnego dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew na lata 2016-2023.

Nowy Leader startuje

W piątek 10.06.2016 o godz. 12.30 w Piasecznie (gmina Gniew) w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbędzie się Konferencja Promocyjna, której celem jest inauguracja wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

X Największa Lipa w Lipiej Górze

Sztandarowa impreza regionalna Gminy Morzeszczyn w tym roku realizowana w ramach projektu „KOCIEWIE NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA”. Już po raz dziesiąty spotkamy się w gościnnej gminie Morzeszczyn w cieniu uroczego pałacu w Lipiej Górze, aby 11 czerwca świętować jubileuszowy Przegląd Gadek i Skeczy Kociewskich pn. „Największa Lipa w Lipiej Górze”.

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD "Wstęga Kociewia" i inne atrakcje

10 czerwca 2016 r. (piątek)  o godz.12.00 w Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Piasecznie (gmina Gniew) odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia".

W drugiej części spotkania odbędzie się Konferencja Promocyjna  Strategii Rozwoju Lokalnego  Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Będzie też okolicznościowy odczyt na temat 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich oraz możliwość zwiedzenia Muzeum.

Podpisano umowę na kolejne lata

W dniu 23.05.2016 r. Zarząd stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” podpisał umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. Oznacza to, że na obszar LGD „Wstęga Kociewia” przeznaczono 6 650 000 zł, z czego 3 325 000 zł przeznaczone będzie na podejmowanie i rozwój przedsiębiorczości oraz stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Wizyta partnerów z Bawarii

19 maja 2016 na obszarze LGD przebywali przedstawiciele zaprzyjaźnionego LGD (LAG) z Amer See z Bawarii.
Goście zapoznali się projektami finansowanymi za pośrednictwem LGD Wstęga Kociewia na terenie gminy Pelplin: trasą pieszo-rowerową z katedry do Góry Papieskiej, łącznikiem sali kominkowej strojami, strojami... a także świetlicą wiejską w Pomyjach. Ponadto zwiedzili naszą bazylikę. W urzędzie Miasta i Gminy spotkali się z Burmistrzem P. Demskim, gdzie odbyła się bardzo interesująca dyskusja.

Środki na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego przyznane

Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 w dniu 27 kwietnia 2016 r. przyjęła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju, które złożone zostały w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 6 października 2015 r. i spełniły warunki udziału w konkursie.

Od eksperymentu do narzędzia uniwersalnego

Weterani Leadera, czyli osoby i instytucje zaangażowane w powstanie i rozwój partnerstwa trójsektorowego jakim jest LGD Wstęga Kociewia, zapewne pamiętają, że w 2005 r Leader był  nowością. Jej podstawowym walorem było oddolne podejście do planowania i realizacji rozwoju lokalnego, a także równoprawne włączenie wszystkich 3 sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego w ten proces. Wówczas był to eksperyment. W mach pilotażu i opracowano i zrealizowano pierwsze strategie rozwoju.

PROW 2014-2020

30 grudnia 2015r, po kilku miesiącach prac i konsultacji w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został złożony projekt Strategii rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.
Obecnie dokument ten jest podlega ocenie ekspertów. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące najważniejszych aktów prawnych, strategii oraz jej realizacji.

LSR opracowana!

30 grudnia 2015 r. zakończył się kolejny ważny etap w historii Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia- w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego została złożona dokumentacja konkursowa.
Jej najważniejszą częścią jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Wraz z nią złożono Procedury wyboru operacji dla działań konkursowych i projektów grantowych, wraz z Kryteriami wyboru operacji, a także wiele innych dokumentów.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020