Procedury wyboru operacji

Procedury także  zostały opracowane z udziałem lokalnej społeczności. Przygotowano 2 wersje – dla konkursów (projekty o wartości przekraczającej 50 tys. zł) oraz grantów.
Procedury przyjęto uchwałą Zarządu w dniu dnia 18.12.2015 r.

Zadanie wyboru operacji, zgodnie ze statutem należy do wyłącznej kompetencji Rady Programowej. Działania związane z wyborem operacji usystematyzowano w formie procedur.

Celem "Procedur oceny zgodności z LSR i wyboru operacji do dofinansowania" jest zapewnienie sprawnego i transparentnego wyboru operacji, które w najwyższym stopniu przyczyniają się do wdrożenia LSR, czyli osiągnięcia założonych celów i wskaźników.

W procedurze grantowej opisano nie tylko proces wyboru najlepszych projektów, ale także sposób przyznawania pomocy, rozliczania grantów oraz ich monitoringu i kontroli.
Procedury mają formę pisemną.

Załącznikiem do Procedur są "Wzory pism stosowanych w procesie wyboru operacji do dofinansowania".

 
Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (konkurs) została zmieniona uchwałą Zarządu LGD nr 1/09/2017 z dnia 11.09.2017 r. 

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (konkurs)

Wzory pism - konkurs - wersja z 11.09.2017 r.

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (granty) została zmieniona uchwałą V/06/16 Zarządu LGD z dn. 20.06.2016 r.

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

Wzory pism - granty - wersja z 20.6.16.pdf

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020