Obradowała Pomorska Sieć Leader

1.06.2017 r. w Bytowie odbyło się walne zebranie członków Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader.

Podczas posiedzenia podjęto 3  uchwały w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania, bilansu i rachunku wyników za rok 2016, Udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2016 oraz wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.

Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Ponadto dyskutowano o zmianach w Umowie ramowej oraz dokumentach z nią związanych.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020