Odbyło się Walne Zebranie Członków LGD

15 czerwca 2018 roku w Tczewie odbyło się doroczne posiedzenie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia  LGD "Wstęga Kociewia". Jego podstawowym punktem było zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym Zarządu z działalności w 2017 r.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu badania dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Wiceprezesa i Kierownika Biura postanowiła zaakceptować sprawozdanie i wnioskowała o udzielenie absolutorium. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Uczestnicy spotkania zapoznali się też z informacją o stanie wdrażania LSR oraz o najbliższych planowanych działaniach organizacji.

 

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020