Ważny komunikat dla beneficjentów!

Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Pomorskiego, że w przypadku zmian w realizacji operacji, skutkujących podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność) konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej opinii LGD "Wstęga Kociewia" w sprawie zmiany. 

Zasady opiniowania zmian w umowach są szczegółowo opisane w procedurze oceny i wyboru operacji konkursowych w rozdziale XI Wydanie opinii o możliwości zmiany umowy.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020