Wkład własny NGO ze środków publicznych

9 września 2017 r weszło w życie nowe Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informujemy, że  zmieniony został zapis, który umożliwia obecnie organizacjom pozarządowym współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych. Oznacza to, że NGO będą mogły pozyskać środki na wkład własny ze środków publicznych np. z dotacji samorządu lokalnego. Niestety zmiana rozporządzenia obowiązuje Wnioskodawców, którzy złożą wnioski po 2 września 2017 roku. Dotychczasowych wnioskodawców obowiązują wcześniejsze, mniej korzystne zasady, czyli zakaz współfinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków publicznych.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020